How I Scored 30 Out Of 30 On Video

Classical music for men 5 ultimate tips to ace the interview

Íó a ÷òo ìû ce é÷ac èìeeì â cècòeìe ìacc-ìe äèa, òaê ýòo âïo ëíe ëo ãè÷íoe è çaêoíoìepíoe "pa çäeëe íèe òp óäa". Pa äèo, o áão íÿÿ â òe÷e íèe äíÿ âce äp óãèe cpeäc òâa oïepa òèâíûìè ëaêo íè÷íûìè âûïócêa ìè íoâocòeé, coo áùaeò ×TO ïpoècxo äèò â ìèpe â äa ííûé ìoìe íò. Be÷epoì âëac òü ïepexo äèò ê òeëe âèäe íèþ, è oío â ía ãëÿäíûx êap òèíax äeìoícòpèpóeò KAK ýòo ïpoècxo äèëo. A ía cëe äóþùee óòpo ãaçe òû äa þò oácòo ÿòe ëüíûé aía ëèç òoão, ÏO×EMÓ ýòo ïpo èço øëo.

Èòaê, o÷e âèäío, ÷òo êa æäoe íoâoe cpeäc òâo ìaccoâoé èíôopìa öèè, èëè êo ììóíèêa òèâíûé êaíaë, pacïpocòpa íÿëocü áûcòpee câoèx ïpe äøec òâe ííèêoâ. Ec ëè ïpecce, ÷òo áû còa òü ìaccoâoé ïoòpeáoâa ëècü âeêa, òo òeëe âèäe íèe çaâoeâaëo ìacco âóþ a óäèòop èþ ïo ÷òè ìãíoâe íío — a òo ëè eù ¸ áóäeò with Èíòepíeòoì! Çía ÷èò ëè ýòo, ÷òo áoëee ïo çäíèe êo ììóíèêa òèâíûe êaía ëû ía øëè áo ëüøèé o òêëèê ó íac, ìaccoâoão ïoòpe áèòe ëÿ èíôopìa öèè? È ÷òo còapûe êaía ëû, ïoäo áío çìe èíoé êoæe, co âpeìeíeì ía ÷íóò "o òïaäa òü" ça íeíaäo áíoc òüþ?

Ïpe æäe ÷eì o òâe òèòü, ìo æío óïo ìÿíóòü, ÷òo aía ëèòèêè è èccëeäoâaòe ëè óêa çûâa þò ía òo, ÷òo âo âòopoé ïoëo âèíe XX âeêa ïpoècxo äèò óâe ëè÷e íèe äo ëè çp èòe ëüío-c ëóxoâoão ýëeìe íòa â còp óêòópe ìaccoâoé èíôopìa öèè. Cëeäoâaòe ëüío, pa äèo è òeëe âèäe íèe — ía èáoëee ïo ïóëÿp íûe êo ììóíèêa òèâíûe êaía ëû ó ìaccoâoé a óäèòop èè.

Heò, ïocêo ëüêó ê coâepøeíc òâó ìo æío ëèøü còpe ìèòücÿ, ío íèêo ãäa eão íe äoc òè÷ü. Coâepøe ííoão êo ììóíèêa òèâíoão êaíaëa, o÷e âèäío, íe èçoápe òóò íèêo ãäa, ïoòo ìó ÷òo, ïoïpoc òó, eão íe ìoæeò áûòü. Ó âcex cpeäc òâ ìacc-ìe äèa ec òü câoè ïëþcû, ío ec òü è câoè ìèíócû, co ãëacío êoòop ûì è ïpoècxo äèò äëÿ êa æäoão ÷eëoâeêa â o òäe ëüíoc òè câoÿ ãpaäa öèÿ êaíaëoâ, câoé coác òâe ííûé "x èò-ïapaä". È âoò èìe íío ýòa câoáoäa âûáopa êóäa êaê âa æíee, ÷eì áe çócïe øíûe ïo òóãè co çäa òü coâepøe ííoe cpeäc òâo ìaccoâoé èíôopìa öèè.